کتاب جدید

حکمـرانی چنـد‌سطحی

دکتر مصطفی اسماعیلی و دکتر غلامرضا سلیمی

به انتشارات حکمرانی خوش آمدید

انتشارات حکمرانی به عنوان نخستین انتشارات تخصصی در حوزه حکمرانی، از سال 1398 شروع به فعالیت نموده است. سعی ما توسعه دانش حکمرانی با امید آبادانی همه جانبه کشور است.

روش طراحی آرمانی

ارزشیابی و مدیریت عملکرد سازمان

سیستم پشتیبانی خط‌مشی گذاری عمومی

حکمرانی چند‌سطحی

داستان‌ها، سازمان‌ها و آینده‌ها

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه